Гаранция

Общи гаранционни условия

Сайта предоставя на всички свои клиенти пълната гаранция, която се дава от съответния производител. Подписването на гаранционната карта се счита за приемане на гаранционните условия. За стока, изпратена по куриер, гаранционните условия се считат за приети, ако няма направени възражения в срок до 24 часа след получаване на стоката.

 • Срокът на гаранция започва да тече от датата на покупка, посочен в гаранционната карта.
 • Ако в документацията съпровождаща оборудването или софтуерния пакет има клаузи, които по един или друг начин ограничават гаранцията или отговорността на производителя, тези ограничения се считат за част от гаранционните условия.
 • Гаранцията покрива дефекти, възникнали единствено по време на гаранционния срок.
 • Гаранционно обслужване се осъществява при наличие на валидни гаранционни документи, пълна окомплектовка на продукта (опаковка, аксесоари и др.) и описание на дефекта.
 • Първоначалният гаранционен срок се запазва независимо от това дали изделието е било отремонтирано или заменено.
 • Всички тестове, ремонти и замени на дефектирали устройства се извършват в офиса на фирмата.
 • Дефектирането на компонент не е основание за гаранционна замяна. Замяна се извършва при невъзможност за отремонтиране на дефекта.
 • Максималният срок за отстраняване на дефект или гаранционна замяна е 30 дни.
 • В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта от производителя на продукта, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.
 • Транспортните разходи до и от сервиза на фирмата са за сметка на клиента.
 • Сонар ЕООД не поема вина за евентуално унищожаване на информация, загуба на печалба или последвали загуби и щети.

Стоката закупена през този сайт или поръчана по телефона може да бъде върната в срок от 14 дни от получаването, ако не е: ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача!

Гаранцията се прекратява при дефекти причинени в резултат на :

Механични повреди от всякакъв характер. Токови удари от всякакъв характер. Повреди причинени от в резултат на неправилна инсталация или неправилно включване към електрическата мрежа. Пожар, земетресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие. Отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, неизправна ел. Инсталация. Прах, пясък, кал, влага, вредители и други замърсители. Дефекти причинени от неправилен транспорт. Ремонти, извършени от лица, които не са оторизирани от продавача. Скъсана или нарушена маркировка (Гаранционна лепенка и/или стикер със сериен номер). Случаите на модификация или използването на изделието за цели различни от предназначението му. Повреди причинени от други компоненти, периферия и експлоатацията на продукта в неправилна среда. Продавачът не носи отговорност за загубата или повреда на информация и данни причинени в резултат на повредени носители.

Гаранционни срокове:

 • Захранващи адаптери - от 6 месеца до 12 месеца;

Гаранцията на захранващите адаптери не покрива механични повреди, а те са:

- скъсан, срязан, пробит, разтопен или пречупен кабел на захранващият адаптер;

- повреда в буксата на захранващият адаптер: ако е разтопена, изкривена или се клати в пластмасовата си обшивка;

- счупени, изкривени или обгорели пинове на адаптера от към захранващият;

- захранващ адаптер който е със счупен или отзяващ (разлепен) корпус;

Моля огледайте внимателно Вашите захранващи адаптери и ги изпратете за гаранционна поправка или замяна само ако горепосочените механични повреди отсъстват. Ако използвате куриер за транспортирането до сервиза ни, опаковайте добре пратката, за да избегнете механичното й увреждане по време на транспорта.

 • LCD Матрици - 6 месеца;

Монтирането на матрица ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се извършва при ИЗКЛЮЧЕН ЗАХРАНВАЩ АДАПТЕР и ИЗВАДЕНА БАТЕРИЯ! - Политика за пикселни дефекти: гаранция за пиксели: по ISO 13406-2 Клас II

 • Батерии за преносими компютри – 12 месеца;

Намаляване капацитетът на батериите е НЕИЗБЕЖНО с течение на времето и не може да бъде основание за рекламация. Заместващите батерии за преносими компютри губят от пълния си капацитет между 0.3% и 0.5% на цикъл пълен заряд-разряд в зависимост от температурата на експлоатация и съхранение, а при оригиналните батерии този процент се свежда до максимум 0.3% загуба на цикъл и отново зависи от температурата.

 • Дънни Платки, Процесори, Букси, Кабели - 1 месец;
 • Твърди дискове (HDD) - от 12 до 36 месеца
 • Клавиатури и Вентилатори - 6 месеца;

Начин на предявяване на рекламацията:

Рекламацията се предявява пред търговеца, от който е закупена стоката.

За рекламация се приемат устройства в пълна окомплектовка, гаранционна карта, описание на дефект и начин на експлоатация. Продавачът си запазва правото да откаже гаранционно обслужване, ако данните попълнени в гаранционната карта са преправяни, задраскани или дописвани.

Адрес на сервиза ни:

Град София, ул. "Цар Иван Асен II"N64

Контакти:

тел. 0876 403 289, 0876 421 023, office@serviz.bg

Териториален обхват на гаранцията: Търговската гаранция важи за територията на Република България. Лице, предоставящо търговката гаранция: "СОНАР" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Миланов“ 7 тел.: 02 872 71 04. Основни точки от Закона за защита на потребителите, касаещи Вашите права: Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. 5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените, вследствие на несъответствието, вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. 2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. Чл. 119. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за: 1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115.